<p id="5dhrp"></p>
      <meter id="5dhrp"><thead id="5dhrp"></thead></meter>

          <span id="5dhrp"><menuitem id="5dhrp"><dfn id="5dhrp"></dfn></menuitem></span><em id="5dhrp"><dfn id="5dhrp"><cite id="5dhrp"></cite></dfn></em><p id="5dhrp"></p>

          • Thi?t b? và k? thu?t ch?n nu?i
          • Thi?t b? và k? thu?t ch?n nu?i gia c?m
          • C?ng trình k?t c?u thép
          • k? thu?t b?o v? m?i tr??ng
          01
          Thi?t b? và k? thu?t ch?n nu?i
          Huali cung c?p h? th?ng thi?t b? ch?n nu?i hoàn ch?nh, bao g?m thi?t b? và k? thu?t cho ?n t? ??n...
          02
          Thi?t b? và k? thu?t ch?n nu?i gia c?m
          Huali cung c?p tr?n b? gi?i pháp hoàn ch?nh cho k? thu?t thi?t b? ch?n nu?i gà th?t, v?t và gà ??. H...
          03
          C?ng trình k?t c?u thép
          Cung c?p các gi?i pháp h? th?ng t?t nh?t cho ngành ch?n nu?i toàn c?u, t?o ra giá tr? h? th?ng cho k...
          04
          k? thu?t b?o v? m?i tr??ng
          Cung c?p các gi?i pháp h? th?ng t?t nh?t cho ngành ch?n nu?i toàn c?u, t?o ra giá tr? h? th?ng cho k...
          EPC Xay d?ng giá tr? h? th?ng
          HUALI cung c?p cho khách hàng d?ch v? tích h?p bao g?m: t? v?n, thi?t k?, s?n xu?t, ki?m soát ch?t l??ng, cung c?p thi?t b?, ?ào t?o, l?p ??t và v?n hành d? án.
          • T? v?n
          • thi?t k?
          • xay d?ng
          • ch? t?o
          • v?n chuy?n
          • l?p ??t
          • v?n hành ch?y th?
          • ?ào t?o
          • d?ch v?
          Nh?ng ví d? thành c?ng
          Success Case
          新聞資訊
          Tin t?c
          服務支持
          H? tr? d?ch v?
          Cung c?p cho khách hàng d?ch v? h? tr? sau bán hàng 24 gi? (khai báo h?ng hóc, s?a ch?a thi?t b?), d?ch v? t? v?n chính sách, d?ch v? khi?u n?i c?a ng??i tiêu dùng và d?ch v? góp y c?a ng??i tiêu dùng.
          0519-68219888
          Các d?ch v? giá tr? gia t?ng
          N?ng l?c c?nh tranh c?t l?i c?a EPC ???c xay d?ng và th?i gian xay d?ng ???c rút ng?n 20%
          • T? v?n và chia s? kinh nghi?m
          • Ch?n nu?i và ?ào t?o qu?n ly
          • Qu?n ly theo d?i d? án
          • D?ch v? ph? ki?n
          • ?ào t?o tr?c ti?p
          ??i tác trong n??c
          ??i tác qu?c t?
          Hotline phòng kinh doanh:
          • 19802511917 18094440397

               <p id="5dhrp"></p>
               <meter id="5dhrp"><thead id="5dhrp"></thead></meter>

                   <span id="5dhrp"><menuitem id="5dhrp"><dfn id="5dhrp"></dfn></menuitem></span><em id="5dhrp"><dfn id="5dhrp"><cite id="5dhrp"></cite></dfn></em><p id="5dhrp"></p>

                   国产视频91久久精品91,国产va免费精品高清在线,日本乱中文字幕在线系列,一级国产二级精品